مجموعه : بدون مجموعه
بازدید : 4687

نماينده برتر گروه خودرو سازي سايپا سال 86

نماينده برتر گروه خودرو سازي سايپا سال 89

نماينده برتر گروه خودرو سازي سايپا سال 90

نماينده برتر گروه خودرو سازي سايپا سال 92

نماينده برتر گروه خودرو سازي سايپا سال 93

داراي سيستم مديريت كيفيت ISO 9001-2008